Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

История на ПГТО "Добри Желязков" - Сливен

Училището е основано през 1883 г. за обучение на технически кадри за нуждите на текстилната промишленост. Първоначално обучението се провежда във фабриката на Добри Желязков. През 1906 година започва строеж на нова училищна сграда, която функционира и днес.В нейното южно крило е поместен Музея на текстилната индустрия, съхраняващ много документи, материали и уникални експонати за възникването и развитието на текстилната промишленост в Сливен и страната.

 • 01.02.1883 г. - В Сливен започва организирането на курсове за обучение на технически кадри за текстиланата индустрия.
 • 05.07.1895 г. - Текстилният отдел на учебната работилница в Княжево се премества в Сливен . Преустроеният отдел се именува Държавнопрактическо тъкаческо-бояджиско училище.
 • 1899 г. – Преименуване на училището в Държавна образцова тъкаческа работилница.
 • 09.08.1906 г. – Училището започва да носи името “ Добри Желязков”.
 • 1907 г. – Построена е новата сграда за училището, която влиза в експлоатация.
 • 01.01.1908 г. – Училището отново е преименувано в Държавно текстилно-промишлено училище “Добри Желязков”.
 • 1912 г. – Курсът на обучение от тригодишен става четиригодишен.
 • 1926 г. – Училището се преименува в Държавно средно текстилно училище “Добри Желязков”.
 • 1945 г. - В паралелките за пръв път се приемат девойки.
 • 24.09.1951 г. - Текстилната гимназия е преименувана в Техникум по текстил “Добри Желязков”.
 • 31.12.1955 г. - Техникум по текстил “Добри Желязков” е преименуван в Техникум по вълнен и памучен текстил “Добри Желязков”.
 • 1961 г. - Се открива нова специалност - “Художествено оформление на тъканите”.
 • 1975 г. - Е открита новата сграда на училището.
 • 1993 г. - Се открива нова специалност - “Моделиране и конструиране на облеклото”.
 • 26.03.2003 г. – Училището се преименува в Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков”.
 • 2008 г. - Се открива нова специалност - “Компютърно проектиране и десениране на текстилни площни изделия”.
 • 2009 г. - Се открива нова специалност - “Моден дизайн”.

Независимо от различните си наименования през годините, то неизменно носи името на един титан на Българкото Възраждане, чиято стопанска и обществена дейност е епоха не само за България, но и за целия Европейски югоизток. В своята дългогодишна история училището по текстил “Добри Желязков” е проявявало изключителна гъвкавост, устоявайки на превратностите на времето, заемайки достойно място в развитието на текстилната промишленост в България.

Днес наред с традиционните текстилни специалности предачество, тъкачество в училището се изучават и по-новите: “Моден дизайн”, “Компютърно проектиране на текстилни площни изделия”. Някои специалности са с интензивно изучаване на чужд език. Училището разполага със съвременни специализирани кабинети и лаборатории, кинозала, кабинети по чуждоезиково обучение. В цеховете до класическите машини са монтирани и нови, съвременни, машини. От създаването си до днес училището е подготвило над 13000 ученика.

В училището успешно се използват информационните и комуникационни технологии в часовете по общообразователна и професионална подготовка. За по-добра подготовка на учениците са на разположение библиотека и три компютърни кабинета.