Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Повишаване на професионалната квалификация на учители

Предвид необходимостта от кадри в текстилната индустрия, притежаващи знания и компетенции по специфични програмни продукти, фирма „Е. Миролио“ ЕАД организира обучение на учители от ПГТОЖ „Добри Желязков“.
Те имаха възможност в продължение на една седмица да посетят представителството на фирма Stoll за България и да се обучаватн в реални производствени условия.