Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Покана

Във връзка с изискване на чл. 265 (1) от Закона за предучилищното и училищното образование в ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен се създава Обществен съвет за подпомагане на развитието и за граждански контрол на управлението.
В състава му могат да се включат:
Един представител на финансиращия орган;
Не по-малко от трима представители на родителите;
Представител на работодателите.
Ръководството на гимназията кани всички заинтересовани лица в периода 01.08.2016 година – 26.-08.2016 година да заявят желанието си в деловодството на гимназията


инж. ДАНИЕЛА КАРАМАНОВА
директор на ПГТО „Д. Желязков”
гр. Сливен