Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Събрание на родителите за излъчване на представители...

ДНЕВЕН РЕД НА:


І. Събрание на родителите за излъчване на представители на родителите за членове на Обществения съвет; избор на председател.
1. Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата – функции и организация на работа на Обществения съвет.
2. Излъчване на представители на родителите за членове на Обществения съвет към ПГТО „Добри Желязков“.

ІІ. Заседание на обществения съвет.
1. Избор на състав и мандат.
Избор на председател.
Представители на ученическото самоуправление с право на съвещателен глас.
Представител на Училищното настоятелство.