Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Ден на ученическото самоуправление

На 9 май 2017 година за пореден път се проведе „Ден на ученическото самоуправление“ в Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“.
Основната идея бе да се даде възможност на учениците сами да организират живота си в училище, а в някои случаи – дори да бъдат част от неговото управление.
Част от учениците, взеха местата на педагозите в ПГТО „Д. Желязков“ – Сливен.
По този начин нашите ученици показаха желание за самоинициативност, гражданска активност и мнение, социална отговорност, дисциплина, самокритичност, увереност, креативно мислене, екипна работа, лидерство.