Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Сформирани в училището групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения

Уважаеми родители и ученици,
От 2016/2017 учебна година стартира проект “Твоят час”  по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1″
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
2. ПГТО сформира следните групи по проекта:
Сформирани в училището групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

1. Английски език / 1 група/
2. Български език и литература - 9 и 12 клас / 4 групи/
3. Математика – 9,10 и 11 клас /3 групи/
4. Философия – 12 клас /2 групи/
5. Информационни технологии – 9 клас / 1група/
6. Моделиери – 12 клас / 1 група/

Сформирани в училището групи за дейности по интереси:

1. Клуб „Фризьорство” – 9 и 10 клас /1 група/
2. Бродерия – 11 клас /1 група/
3. Волейбол – 9 и 10 клас /1 група/
4. Млад възрожденец – 9, 10 и 11 клас /1 група/
5. Народни танци – 9 и 11 клас / 1група/
6. Сексуално и репродуктивно здраве – 9 клас / 1група/
7. Рисуване – 9 клас /1 група/
8. Фолклор на етносите – Ромски фолклор – 9 и 10 клас /1група/
9. Футбол – 9 и 10 клас /1група/