Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Сформирани в училището групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения

Уважаеми родители и ученици, 
През учебната 2017/2018 учебна година продължава проект “Твоят час”  по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1″ 
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. 

ПГТО сформира следните групи по проекта: 
Сформирани в училището групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения: 

1. Английски език / 1 група/ 
2. Български език и литература – 8,11 и 12 клас / 3 групи/ 
3. Математика – 8, 9,10 клас /3 групи/ 
4. Философия – 10 и 11 клас /2 групи/ 
5. Информационни технологии – 10 клас / 2групи/ 
6. Технология на облеклото –11 и 12 клас / 2 групи/
7. География и икономика – 9 клас /1 група/

Сформирани в училището групи за дейности по интереси: 

1. Клуб „Фризьорство” – 8 и 9 клас /1 група/ 
2. Мама и татко и страхотни учители – 11 клас /1 група/ 
3. Волейбол – 9 и 10 клас /1 група/ 
4. Млад възрожденец – 9, 10 и 11 клас /1 група/ 
5. Народни танци – 9 и 11 клас / 1група/ 
6. Сексуално и репродуктивно здраве – 8 и 10 клас / 2групи/ 
7. Рисуване – 10 клас /1 група/ 
8. Фолклор на етносите – Ромски фолклор – 8, 9 и 11 клас /2група/ 
9. Арт-работилница – 9 и 10 клас /1група/