Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Съобщение

На 13 септември 2018 година от 15.00 часа ще бъдат отворени офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка.