Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Свободни работни места на длъжност учител – гимназиален етап

Свободни работни места на длъжност учител – гимназиален етап по:
1.Математика и физика.
2.Информатика и информационни технологии.
3.Английски език
4.Изобразително изкуство, естетика и графика
5.Физическо възпитание и спорт – 0.5 щатна бройка.
6.История и цивилизация – 0.5 щатна бройка
Изисквания за заемане на длъжносттите:
1.Диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”.
2.Специалност и квалификация – учители по съответните предмети.
Необходими документи:
1.Заявление за назначаване до директора на ПГТО „Д. Желязков”.
2.Копия от документи, удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.
3.СV.
4.Мотивационно писмо
5.Медицинско свидетелство.
6.Свидетелство за съдимост.
7.Трудова книжка.
Срок за подаване на документите: от 28.08. до 30.08.2013 година.

Химия и опазване на околната среда – общо 252 часа
9 клас – 216 часа
10 клас – 36 часа

Срок за подаване на документите: от 11.09. до 13.09.2013 година.