Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Проект BG051PO00-3.3.07-0001 „Ученически практики” – Изплащане на стипендии

Уважаеми ученици,
Уведомяваме Ви, че от 27 май 2014 година започва изплащането на стипендии в размер на 300.00 лв. на всички ученици приключили успешно практиката си в ТПК „Съединевие” - Сливен по проект „Ученически практики”.
За целта е необходимо от 8.00 часа до 16.30 часа лично с представяне на документ за самоличност да получите стипендията си в счетоводството на ПГТО „Д. Желязков” – гр. Сливен.

Директор: инж. Даниела Караманова