Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Свободни работни места на длъжност учител

На основание чл. 147, ал.1, т.7 от ППЗНП Ви уведомявам, че в ПГТО „Добри Желязков” гр. Сливен има свободни работни места на длъжност учител – гимназиален етап по:
1. Математика – 1 щатна бройка
2. Информатика и информационни технологии – 1,5 щатна бройка
3. Физическо възпитание и спорт – 1 щатна бройка
4. История и цивилизация – 1 щатна бройка
5. Изобразително изкуство, естетика и графика – 1 щатна бройка
6. Биология и здравно образование – 0,5 щатна бройка
7. Физика и астрономия – 0,5 щатна бройка
8. Химични текстилни технологии – 1 щатна бройка
9. Техника и технология на текстила и облеклото – 1 щатна бройка

Свободни часове по:
География и икономика – общо 324 часа
- 9 клас – 162 часа
- 10 клас – 162 часа

Изисквания за заемане на длъжносттите:
Диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”.
Специалност и квалификация – учители по съответните предмети.
Необходими документи:
Заявление за назначаване до директора на ПГТО „Д. Желязков”.
Копия от документи, удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.
СV.
Мотивационно писмо
Медицинско свидетелство.
Свидетелство за съдимост.
Трудова книжка.
Срок за подаване на документите: от 27.08. до 29.08.2013 година.

Файлове към новината

Свободни работни места на длъжност учител