Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Проекти

От 2005 до 2009 година училището работи по Проект BUL1R205/303 “Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България”, проектът е финансиран от UNFPA – фонд на ООН за население.

От октомври 2009 година училището е в партньорство с Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” по проект BG051PO001-4.2.03-0946 „Имам възможност да избирам”, финансиран от Европейски социален фонд. Целите на проекта са осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие чрез участие в извънкласни дейности в гимназиите.

От 2012 година училището работи по Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

От 15 февруари 2014 година в училището стартира дейности по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”.

 • „Квалификация на педагогически специалисти”
 • „Нова възможност за моето бъдеще”
 • „Управление на качеството на професионалното образование”

Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Център за кариерно ориентиране (ЦКО) гр. Сливен

Форум „Работа с ума – работа с ръцете” – 12.02.2014 година

В заседателната зала на РИО – гр. Сливен сес състоя представителна изява на ЦКО с ученици от ПГТО „Добри Желязков” – гр. Сливен.

На форума присъстваха представители от различни институции, както и ученици седми и осми клас от училища.

По нестандартен начин бе представено училището, както и професионалното текстилно обучение.

Твоят час

Категория: Национални програми и проекти

Име на проекта: „Твоят час“

Програма: Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - Фаза 1"

Координатор и технически сътрудник: Петя Йорданова

Ръководител: инж. Даниела Караманова

Продължителност: 2016-2020

Цел: Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка?
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене?
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области?
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища?
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация?
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците?
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Сайт: http://tvoiatchas.mon.bg/


Полезни документи:

 1. Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект "Твоят час", Приложение № 4. 
 2. Индивидуална образователна карта, Приложение № 5.

Индивидуалната образователна карта има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище.

Програма:

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - Фаза 2"

Документи:

PDF - Portable Document Format [574 KB]
DOC - Microsoft Word Document [120 KB]
PDF - Portable Document Format [873 KB]