Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Седмично разписание

Понеделник

час 8 а 8 б 8 в 8 г 9 а 9 б 9 в 10 а 10 б 10 в 11 а 12 а час
каб 21 каб 25 каб 24 каб 23 каб 31 каб 36 каб 34 каб 15 каб 14 каб 11 каб 33 каб 35
І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр І гр. ІІ гр
1 13 Гео- гра- фия 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 5 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 17 Модул ФВС 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 20 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пле- тач- но- то про- из- вод- ство 19 Час на класа 23 Пред- при- ема- чес- тво 2 Фи- ло- соф- ски ци- къл зип 1
2 17 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 10 Ан- глий- ски език 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 20 Час на класа 19 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство 22 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство 11 Час на класа 9 Чужд език по проф есията Ан- глий- ски език 23 Ком- по- зи- ция на тек- стил- на- та ри- сун- ка 2
3 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 10 Ан- глий- ски език 17 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 5 Ма- те- ма- ти- ка 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 6 Ин- фор- ма- ти- ка 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не 18 Ри- су- ва- не 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 21 Кон- стру- ира- не на обле- кло- то 20 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пле- тач- но- то про- из- вод- ство 3
4 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 10 Ан- глий- ски език 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 23 Час на класа 5 Ма- те- ма- ти- ка 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 6 Ин- фор- ма- ти- ка 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не 9 Ан- глий- ски език 1 ЧЕ 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 21 Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 20 Стро- еж на пле- ти- ва- та 4
5 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 4 Ма- те- ма- ти- ка 17 Модул ФВС 23 Ма- те- ри- ало- зна- ние 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 5 Ма- те- ма- ти- ка 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 9 Ан- глий- ски език 1 ЧЕ 20 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пле- тач- но- то про- из- вод- ство 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 18 Ис- то- рия на из- кус- тво- то 15 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в апре- тур- но- то, баг- рил- но- то и пе- чат- но про- из- вод- ство 12 Свят и лич- ност 5
6 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 5 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 17 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не РПП 10 Ан- глий- ски език 12 Час на класа 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 23 Ма- те- ри- ало- зна- ние 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 6
7 17 Модул ФВС 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не РПП 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 16 Модул ФВС 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 6 Час на класа 7
8 8

Вторник

час 8 а 8 б 8 в 8 г 9 а 9 б 9 в 10 а 10 б 10 в 11 а 12 а час
каб 21 каб 25 каб 24 каб 23 каб 31 каб 36 каб 34 каб 15 каб 14 каб 11 каб 33 каб 35
І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр І гр. ІІ гр
1 2 Фи- ло- со- фия 13 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 22 Ма- те- ри- ало- зна- ние 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 7 Рус- ки език 2 ЧЕ 12 Пси- хо- ло- гия и ло- ги- ка 5 Ма- те- ма- ти- ка 18 Ри- су- ва- не 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 23 Пред- при- ема- чес- тво 21 Учеб- на прак- тика по Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 20 Стро- еж на пле- ти- ва- та 1
2 5 Ма- те- ма- ти- ка 10 Ан- глий- ски език 13 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 23 Ос- нов- ни кон- струк- ции на обле- кло от тек- стил 6 Ин- фор- ма- ти- ка 18 Учеб- на прак- тика по Ри- су- ва- не 7 Рус- ки език 2 ЧЕ 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 3 Ма- те- ма- ти- ка 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 2 Фи- ло- со- фия 20 Учеб- на прак- тика по Ком- пю- тър- но про- ек- ти- ра- не и де- се- ни- ра- не на плетива 2
3 9 Ан- глий- ски език 10 Ан- глий- ски език 2 Фи- ло- со- фия 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 22 Ма- те- ри- ало- зна- ние 23 Сти- ло- зна- ние 3 Ма- те- ма- ти- ка 5 Ма- те- ма- ти- ка 3
4 13 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 10 Ан- глий- ски език 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 11 Френ- ски език 1ЧЕ 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не 5 Ин- фор- ма- ти- ка 7 Рус- ки език 2 ЧЕ 23 Ико- но- ми- ка 3 Ма- те- ма- ти- ка 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 18 Ис- то- рия на из- кус- тво- то 19 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в тъ- кач- но- то про- из- вод- ство 21 Учеб- на прак- тика по Из- ра- бот- ва- не на бу- ти- ко- ви обле- кла 4
5 9 Ан- глий- ски език 22 Пред- при- ема- чес- тво 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 10 Ан- глий- ски език 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не 5 Ин- фор- ма- ти- ка 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 18 Учеб- на прак- тика по Ри- су- ва- не 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 19 Елек- тро- тех- ни- ка и елек- тро- ни- ка 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 20 Учеб- на прак- тика по Де- се- ни- ра- не 5
6 9 Ан- глий- ски език 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 17 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 12 Пси- хо- ло- гия и ло- ги- ка 16 Модул ФВС 10 Ан- глий- ски език 2 ЧЕ 22 Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 19 Стро- еж на тъ- ка- ни- те ЗИП 6
7 9 Час на класа 17 Модул ФВС 22 Про- це- си и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство - РПП 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 16 Модул ФВС 7
8 8

Сряда

час 8 а 8 б 8 в 8 г 9 а 9 б 9 в 10 а 10 б 10 в 11 а 12 а час
каб 21 каб 25 каб 24 каб 23 каб 31 каб 36 каб 34 каб 15 каб 14 каб 11 каб 33 каб 35
І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр І гр. ІІ гр
1 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 23 Де- ко- ра- тив- но ри- су- ва- не 5 Ма- те- ма- ти- ка 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 9 Ан- глий- ски език 2 ЧЕ 2 Ети- ка и пра- во 22 Кон- стру- ира- не на обле- кло- то 19 Учеб- на прак- тика по Де- се- ни- ра- не 18 Учеб- на прак- тика Ком- пю- тър- на гра- фи- ка 20 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пле- тач- но- то про- из- вод- ство 1
2 22 Пред- при- ема- чес- тво 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 10 Ан- глий- ски език 23 Де- ко- ра- тив- но ри- су- ва- не 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не 4 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 2 Ети- ка и пра- во 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 21 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 9 Чужд език по про- фе- си- ята Ан- глий- ски 2
3 9 Ан- глий- ски език 10 Ан- глий- ски език 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 2 Фи- ло- со- фия 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не 5 Ин- фор- ма- ти- ка 22 Ма- те- ри- ало- зна- ние 23 Ико- но- ми- ка 19 Елек- тро- тех- ни- ка и елек- тро- ни- ка 7 Български език ЗИП 21 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 20 Из- пит- ва- не на тек- стил- ни- те ма- те- ри- али 3
4 9 Ан- глий- ски език 10 Ан- глий- ски език 4 Ма- те- ма- ти- ка 14 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 7 Рус- ки език 2 ЧЕ 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не 5 Ин- фор- ма- ти- ка 18 Переспектива 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 19 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 20 Учеб- на прак- тика по Из- пит- ва- не на тек- стил- ни- те ма- те- ри- али 4
5 9 Ан- глий- ски език 10 Ан- глий- ски език 14 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 13 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 1 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 18 Переспектива 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 7 Български език 5
6 14 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 4 Ма- те- ма- ти- ка 8 Час на класа 23 Пред- при- ема- чес- тво 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 6 Ин- фор- ма- ти- ка 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 9 Ан- глий- ски език 1 ЧЕ 18 Ри- су- ва- не и жи- во- пис 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 5 Ма- те- ма- ти- ка 21 Про- из- вод- стве- на прак- ти- ка 20 Про- из- вод- стве- на прак- ти- ка 6
7 5 Ма- те- ма- ти- ка 14 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 23 Пред- при- ема- чес- тво 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 16 Модул ФВС 6 Ин- фор- ма- ти- ка 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не 7 Рус- ки език 2 ЧЕ 9 Ан- глий- ски език 1 ЧЕ 18 Ри- су- ва- не и жи- во- пис 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 11 Френ- ски език 7
8 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 8

Четвъртък

час 8 а 8 б 8 в 8 г 9 а 9 б 9 в 10 а 10 б 10 в 11 а 12 а час
каб 21 каб 25 каб 24 каб 23 каб 31 каб 36 каб 34 каб 15 каб 14 каб 11 каб 33 каб 35
І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр І гр. ІІ гр
1 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 19 Ма- те- ри- ало- зна- ние РПП 23 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 12 Пси- хо- ло- гия и ло- ги- ка 5 Ма- те- ма- ти- ка 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 11 Френ- ски език 2 ЧЕ 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 10 Ан- глий- ски език 2 ЧЕ 22 Кон- стру- ира- не на обле- кло- то ЗИП 18 Учеб- на прак- тика по Ком- пю- тър- но про- ек- ти- ра- не и де- се- ни- ра- не на тъ- ка- ни 21 Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 9 ЧЕ по про- фе- си- ята Ан- глий- ски 1
2 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 10 Ан- глий- ски език 4 Ма- те- ма- ти- ка 17 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 5 Ма- те- ма- ти- ка 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 3 Ма- те- ма- ти- ка 19 Из- пит- ва- не на тек- стил- ни- те ма- те- ри- али 22 Учеб- на прак- тика по Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 21 Кон- стру- ира- не на обле- кло- то 9 ЧЕ по про- фе- си- ята Ан- глий- ски 2
3 9 Ан- глий- ски език 10 Ан- глий- ски език 21 Ма- ши- но- зна- ние 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 7 Рус- ки език 2 ЧЕ 23 Ма- те- ри- ало- зна- ние 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 2 Ети- ка и пра- во 3 Ма- те- ма- ти- ка 18 Учеб- на прак- тика по Ком- пю- тър- но про- ек- ти- ра- не и де- се- ни- ра- не на тъ- ка- ни ЗИП 5 Ма- те- ма- ти- ка 3
4 9 Ан- глий- ски език 10 Ан- глий- ски език 17 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не РПП 1 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 3 Ма- те- ма- ти- ка 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 23 Елек- тро- тех- ни- ка и елек- тро- ни- ка 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 4
5 9 Ан- глий- ски език 17 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 10 Ан- глий- ски език 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не РПП 18 Ри- су- ва- не 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 20 Учеб- на прак- тика Де- се- ни- ра- не 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 22 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 19 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в тъ- кач- но- то про- из- вод- ство 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 5
6 17 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 13 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 10 Ан- глий- ски език 5 Ма- те- ма- ти- ка 11 Цве- то- зна- ние 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 20 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пле- тач- но- то про- из- вод- ство 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 9 ЧЕ по про- фе- си- ята Ан- глий- ски 23 Ком- по- зи- ция на тек- стил- на- та ри- сун- ка 6
7 4 Час на класа 13 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 23 Ма- те- ри- ало- зна- ние 16 Модул ФВС 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 9 ЧЕ по про- фе- си- ята Ан- глий- ски 7
8 8

Петък

час 8 а 8 б 8 в 8 г 9 а 9 б 9 в 10 а 10 б 10 в 11 а 12 а час
каб 21 каб 25 каб 24 каб 23 каб 31 каб 36 каб 34 каб 15 каб 14 каб 11 каб 33 каб 35
І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр І гр. ІІ гр
1 5 Ма- те- ма- ти- ка 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 13 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 10 Ан- глий- ски език 12 Пси- хо- ло- гия и ло- ги- ка 19 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в тъ- кач- но- то про- из- вод- ство 16 Модул ФВС 2 Ети- ка и пра- во 9 Ан- глий- ски език 2 ЧЕ 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 22 Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 23 Ком- по- зи- ция на тек- стил- на- та ри- сун- ка 21 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то ЗИП 20 Стро- еж на пле- ти- ва- та ЗИП 1
2 9 Ан- глий- ски език 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 22 Про- це- си и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство РПП 10 Ан- глий- ски език 18 Учеб- на прак- тика по Ри- су- ва- не 5 Ин- фор- ма- ти- ка 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 12 Пси- хо- ло- гия и ло- ги- ка 11 Френ- ски език 2 ЧЕ 2 Ети- ка и пра- во 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 21 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то ЗИП 23 Ком- по- зи- ция на тек- стил- на- та ри- сун- ка 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 2
3 9 Ан- глий- ски език 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 10 Ан- глий- ски език 24 Му- зи- ка 5 Ин- фор- ма- ти- ка 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 23 Ма- те- ри- ало- зна- ние 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 2 Ети- ка и пра- во 22 Кон- стру- ира- не на обле- кло- то 19 Стро- еж на тъ- ка- ни- те 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра ЗИП 3
4 9 Ан- глий- ски език 2 Фи- ло- со- фия 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 5 Ма- те- ма- ти- ка 18 Ри- су- ва- не 12 Пси- хо- ло- гия и ло- ги- ка 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 19 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство 21 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 23 Елек- тро- тех- ни- ка и елек- тро- ни- ка 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 4
5 13 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 24 Му- зи- ка 4 Ма- те- ма- ти- ка 23 Ос- нов- ни кон- струк- ции на обле- кло от тек- стил 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 16 Час на класа 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 18 Час на класа 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 19 Ма- те- ри- ало- зна- ние 11 Френ- ски език 5 Ма- те- ма- ти- ка 5
6 24 Му- зи- ка 4 Ма- те- ма- ти- ка 21 Ма- ши- но- зна- ние 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 23 Ма- те- ри- ало- зна- ние 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 18 Учеб- на прак- тика по Ри- су- ва- не 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 11 Френ- ски език 16 Модул ФВС 6
7 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 24 Му- зи- ка 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 11 Цве- то- зна- ние 13 Час на класа 23 Сти- ло- зна- ние 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 16 Модул ФВС 12 Свят и лич- ност 7
8 8