Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Седмично разписание

Понеделник

час 10 а 10 б 11 а 11 б 12а 12б час
каб 21 каб 25 каб 24 каб 23 каб 37 каб 38 каб 35 каб 36 каб 34 каб 31
І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр.
1 8 Ан- глий- ски език 1 ЧЕ 17 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 11 Ма- ши- но- зна- ние 18 Ико- но- ми- ка 5 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 4 Ма- те- ма- ти- ка 6 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 10 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в тъ- кач- но- то про- из- вод- ство 12 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство 1
2 8 Френ- ски език 2 ЧЕ 15 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 10 Час на класа 17 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 7 Ан- глий- ски език 2 ЧЕ 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 18 Пред- при- ема- чес- тво 6 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 12 Кон- стру- ира- не на обле- кло- то 4 Ма- те- ма- ти- ка 2
3 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 11 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пле- тач- но- то про- из- вод- ство 17 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 10 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в тъ- кач- но- то про- из- вод- ство 15 Гео- гра- фия и ико- но- мика 7 Ан- глий- ски език 2 ЧЕ 6 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 18 Пред- при- ема- чес- тво 12 Час на класа 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 3
4 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 8 Френ- ски език 1 ЧЕ 5 Ин- фор- ма- ти- ка 3 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 18 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 4 Фи- зи- ка и астро- но- мия 6 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 10 Здра- во- слов- ни и бе- зо- пас- ни усло- вия на труд 12 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то ЗИП 2 Фи- ло- соф- ски ци- къл ЗИП 4
5 17 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 8 Френ- ски език 1 ЧЕ 5 Ин- фор- ма- ти- ка 10 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 4 Ма- те- ма- ти- ка 18 Ико- но- ми- ка 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 15 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 12 Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 7 Чужд език по про- фе- си- ята Ан- глий- ски език 5
6 9 Учеб- на прак- тика по ри- су- ва- не 5 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 1 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 15 Гео- гра- фия и ико- но- мика 18 Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 4 Ма- те- ма- ти- ка 12 Здра- во- слов- ни и бе- зо- пас- ни усло- вия на труд 14 Ав- то- ма- ти- за- ция на про- из- вод- ство- то 20 Свят и лич- ност 7 Чужд език по про- фе- си- ята Ан- глий- ски език 6
7 5 Ин- фор- ма- ти- ка 17 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 15 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 18 Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 14 Ав- то- ма- ти- за- ция на про- из- вод- ство- то 13 ДЧФ модул 6 Чужд език по про- фе- си- ята Рус- ки език 7 Чужд език по про- фе- си- ята Ан- глий- ски език 7
8 5 Ин- фор- ма- ти- ка 8

Вторник

час 10 а 10 б 11 а 11 б 12а 12б час
каб 21 каб 25 каб 24 каб 23 каб 37 каб 38 каб 35 каб 36 каб 34 каб 31
І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр.
1 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 7 Ан- глий- ски език 2 ЧЕ 8 Френ- ски език 1 ЧЕ 16 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 15 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 13 ДЧФ модул 18 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 11 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пле- тач- но- то про- из- вод- ство 6 Рус- ки език 9 Учеб- на прак- тика по Ком- пю- тър- на гра- фи- ка 10 Стро- еж на тъ- ка- ни- те 12 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство 1
2 3 Ма- те- ма- ти- ка 8 Цве- то- зна- ние 4 Фи- зи- ка и астро- но- мия 7 Ан- глий- ски език 2 ЧЕ 16 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 15 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 18 Кон- стру- ира- не на обле- кло- то 11 Стро- еж на пле- ти- ва- та 6 Рус- ки език 10 Ком- по- зи- ция на тек- стил- на- та ри- сун- ка 12 Ремонт на предачни машини 2
3 7 Ан- глий- ски език 1 ЧЕ 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 3 Ма- те- ма- ти- ка 8 Френ- ски език 1 ЧЕ 9 Учеб- на прак- тика по Скулптура 10 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в тъ- кач- но- то про- из- вод- ство 15 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 2 Фи- ло- со- фия 12 Учеб- на прак- тика по Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 20 Свят и лич- ност 3
4 15 Гео- гра- фия и ико- но- мика 16 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 10 Ма- те- ри- ало- зна- ние 8 Френ- ски език 1 ЧЕ 7 Час на класа 2 Фи- ло- со- фия 4 Ма- те- ма- ти- ка 6 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 4
5 16 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 1 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 9 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 7 Ан- глий- ски език 2 ЧЕ 3 Ма- те- ма- ти- ка 18 Учеб- на прак- тика по Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 10 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в тъ- кач- но- то про- из- вод- ство 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 14 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в апре- тур- но- то про- из- вод- ство ЗИП 6 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 5
6 1 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 9 Учеб- на прак- тика по ри- су- ва- не 3 Ма- те- ма- ти- ка 15 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 4 Фи- зи- ка и астро- но- мия 18 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 5 Час на класа 14 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в апре- тур- но- то про- из- вод- ство 12 Про- из- вод- стве- на прак- ти- ка 6 Час на класа 6
7 15 Гео- гра- фия и ико- но- мика 16 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 5 Ин- фор- ма- ти- ка 14 Ав- то- ма- ти- за- ция на про- из- вод- ство- то 7
8 5 Ин- фор- ма- ти- ка 8

Сряда

час 10 а 10 б 11 а 11 б 12а 12б час
каб 21 каб 25 каб 24 каб 23 каб 37 каб 38 каб 35 каб 36 каб 34 каб 31
І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр.
1 5 Ин- фор- ма- ти- ка 9 Рисуване 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 16 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 15 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 8 Френснки език 1 ЧЕ 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 6 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 14 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в ба- грил- но- то про- из- вод- ство 4 Ма- те- ма- ти- ка 10 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в тъ- кач- но- то про- из- вод- ство 12 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство 1
2 5 Ин- фор- ма- ти- ка 9 Рисуване 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 15 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 10 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в тъ- кач- но- то про- из- вод- ство 8 Френснки език 1 ЧЕ 16 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 6 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 12 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 4 Ма- те- ма- ти- ка 2
3 16 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 15 Гео- гра- фия и ико- но- мика 10 Ма- те- ри- ало- зна- ние 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 4 Фи- зи- ка и астро- но- мия 8 Френ- ски език 1 ЧЕ 9 Ис- то- рия на из- кус- тво- то 5 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии ЗПП 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 3
4 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 4 Фи- зи- ка и астро- но- мия 10 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 15 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 8 Френ- ски език 1 ЧЕ 7 Ан- глий- ски език 6 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 4
5 9 Ком- по- зи- ция 15 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 10 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство 5 Ин- фор- ма- ти- ка 16 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 2 Ети- ка и пра- во 7 Ан- глий- ски език 12 Учеб- на прак- тика по Из- ра- бот- ва- не на бу- ти- ко- ви обле- кла 6 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 5
6 4 Фи- зи- ка и астро- но- мия 16 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 5 Ин- фор- ма- ти- ка 11 Ма- те- ри- ало- зна- ние 2 Ети- ка и пра- во 9 Ри- су- ва- не и жи- во- пис 15 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 14 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в ба- грил- но- то про- из- вод- ство 7 Чужд език по про- фе- си- ята Ан- глий- ски език 6
7 15 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 8 Френ- ски език І ЧЕ 13 ДЧФ модул 7 Ан- глий- ски език 2 ЧЕ 9 Ри- су- ва- не и жи- во- пис 18 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то ЗИП 11Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пле- тач- но- то про- из- вод- ство ЗИП 20 Свят и лич- ност 7
8 13 ДЧФ модул 8

Четвъртък

час 10 а 10 б 11 а 11 б 12а 12б час
каб 21 каб 25 каб 24 каб 23 каб 37 каб 38 каб 35 каб 36 каб 34 каб 31
І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр.
1 13 ДЧФ модул 5 Ин- фор- ма- ти- ка 9 Ри- су- ва- не и жи- во- пис 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 7 Английки език 2 ЧЕ 8 Час на класа 17 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 18 Учеб- на прак- тика по Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 11 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пле- тач- но- то про- из- вод- ство 14 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в апре- тур- но- то про- из- вод- ство 4 Ма- те- ма- ти- ка 10 Стро- еж на тъ- ка- ни- те ЗИП 12 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство 1
2 3 Ма- те- ма- ти- ка 5 Ин- фор- ма- ти- ка 9 Ри- су- ва- не и жи- во- пис 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 4 Ма- те- ма- ти- ка 7 Ан- глий- ски език 2 ЧЕ 14 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в ба- грил- но- то про- из- вод- ство 6 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 10 Стро- еж на тъ- ка- ни- те 12 Из- пит- ва- не на тек- стил- ни- те ма- те- ри- али 2
3 9 Ком- по- зи- ция 17 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 3 Ма- те- ма- ти- ка 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 8 Френ- ски език 1 ЧЕ 14 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в ба- грил- но- то про- из- вод- ство ЗИП 6 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 10 Ком- по- зи- ция на тек- стил- на- та ри- сун- ка 12 Биз- нес ко- му- ни- ка- ции 3
4 9 Рисуване 5 Ин- фор- ма- ти- ка 3 Ма- те- ма- ти- ка 15 Гео- гра- фия и ико- но- мика 17 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 8 Френ- ски език 1 ЧЕ 18 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 11 Учеб- на прак- тика по Ком- пю- тър- но про- ек- ти- ра- не на пле- ти- ва 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 2 Фи- ло- соф- ски ци- къл ЗИП 10 Учеб- на прак- тика по де- се- ни- ра- не 12 Учеб- на прак- тика по Из- пит- ва- не на тек- стил- ни- те ма- те- ри- али 4
5 9 Рисуване 5 Ин- фор- ма- ти- ка 8 Цве- то- зна- ние 3 Ма- те- ма- ти- ка 15 Гео- гра- фия и ико- но- мика 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 4 Ма- те- ма- ти- ка 6 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 20 Свят и лич- ност 5
6 8 Френ- ски език 2 ЧЕ 4 Фи- зи- ка и астро- но- мия 17 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 2 Пси- хо- ло- гия и ло- ги- ка 15 Гео- гра- фия и ико- но- мика 5 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 11 Учеб- на прак- тика по Де- се- ни- ра- не 6 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 13 ДЧФ модул 10 Учеб- на прак- тика по Ремонт на предачни машини 6
7 17 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 13 ДЧФ модул 8 Френ- ски език 1 ЧЕ 5 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии ЗПП 15 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 10 Про- из- вод- стве- на прак- ти- ка 7
8 5 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии ЗПП 8

Петък

час 10 а 10 б 11 а 11 б 12а 12б час
каб 21 каб 25 каб 24 каб 23 каб 37 каб 38 каб 35 каб 36 каб 34 каб 31
І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр.
1 2 Пси- хо- ло- гия и ло- ги- ка 11 Технология и машини в плетачното проризводство 15 Гео- гра- фия и ико- но- мика 9 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 5 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 18 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 4 Ма- те- ма- ти- ка 10 Здра- во- слов- ни и бе- зо- пас- ни усло- вия на труд 6 Чужд език по про- фе- си- ята Рус- ки език 7 Чужд език по про- фе- си- ята Ан- глий- ски език 12 Из- пит- ва- не на тек- стил- ни- те ма- те- ри- али 1
2 15 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 2 Пси- хо- ло- гия и ло- ги- ка 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 8 Френ- ски език 1 ЧЕ 18 Ико- но- ми- ка 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 12 Здра- во- слов- ни и бе- зо- пас- ни усло- вия на труда 4 Ма- те- ма- ти- ка 6 Чужд език по про- фе- си- ята Рус- ки език 7 Чужд език по про- фе- си- ята Ан- глий- ски език 9 Учеб- на прак- тика по Ком- пю- тър- но про- ек- ти- ра- не и де- се- ни- ра- не на тъ- ка- ни 10 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство 2
3 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 7 Ан- глий- ски език 2 ЧЕ 2 Пси- хо- ло- гия и ло- ги- ка 15 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 5 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 4 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 18 Кон- стру- ира- не на обле- кло- то ЗИП 11 Стро- еж на пле- ти- ва- та ЗИП 14 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в ба- грил- но- то про- из- вод- ство 12 Кон- стру- ира- не на обле- кло- то 3
4 15 Гео- гра- фия и ико- но- мика 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 4 Фи- зи- ка и астро- но- мия 11 Ма- те- ри- ало- зна- ние 8 Френ- ски език 1 ЧЕ 18 Ико- но- ми- ка 7 Ан- глий- ски език 6 Рус- ки език 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 4
5 4 Фи- зи- ка и астро- но- мия 9 Ри- су- ва- не и жи- во- пис 5 Ин- фор- ма- ти- ка 7 Ан- глий- ски език 2 ЧЕ 11 Ма- ши- но- зна- ние 8 Френ- ски език 1 ЧЕ 15 Гео- гра- фия и ико- но- мика 18 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 14 Ав- то- ма- ти- за- ция на про- из- вод- ство- то 13 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 6 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 12 Учеб- на прак- тика по Из- пит- ва- не на тек- стил- ни- те ма- те- ри- али 5
6 7 Ан- глий- ски език 1 ЧЕ 9 Ри- су- ва- не и жи- во- пис 5 Ин- фор- ма- ти- ка 13 ДЧФ модул 4 Фи- зи- ка и астро- но- мия 20 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 15 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 18 Кон- стру- ира- не на обле- кло- то 11 Ком- по- зи- ция на тек- стил- на- та ри- сун- ка 14 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в апре- тур- но- то про- из- вод- ство 6 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 10 Про- из- вод- стве- на прак- ти- ка 6
7 9 Час на класа 11 Час на класа 20 Час на класа 13 ДЧФ модул 5 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии ЗПП 18 Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 14 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в апре- тур- но- то, баг- рил- но- то и пе- чат- но про- из- вод- ство 15 Час на класа 12 Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 7
8 5 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии ЗПП 10 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство ЗИП 8