Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Седмично разписание

Понеделник

час 8 а 8 б 8 в 8 г 9 а 9 б 9 в 10 а 10 б 10 в 11 а 12 а час
каб 21 каб 25 каб 24 каб 23 каб 31 каб 36 каб 34 каб 15 каб 14 каб 11 каб 33 каб 35
І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр І гр. ІІ гр
1 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 13 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 10 Ан- глий- ски език 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 5 Ма- те- ма- ти- ка 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 18 Ри- су- ва- не и жи- во- пис 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 22 Кон- стру- ира- не на обле- кло- то 19 Стро- еж на тъ- ка- ни- те ЗИП 21 Учеб- на прак- тика по Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 20 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пле- тач- но- то про- из- вод- ство 1
2 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 5 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 10 Ан- глий- ски език 13 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 9 Ан- глий- ски език 1 ЧЕ 18 Ри- су- ва- не и жи- во- пис 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 22 Кон- стру- ира- не на обле- кло- то 19 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в тъ- кач- но- то про- из- вод- ство 20 Стро- еж на пле- ти- ва- та 2
3 2 Фи- ло- со- фия 10 Ан- глий- ски език 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 18 Изо- бра- зи- тел- но из- кус- тво 5 Ма- те- ма- ти- ка 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 9 Ан- глий- ски език 1 ЧЕ 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 20 Из- пит- ва- не на тек- стил- ни ма- те- ри- али 3
4 22 Пред- при- ема- чес- тво 10 Ан- глий- ски език 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 11 Френ- ски език І ЧЕ 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 2 Ети- ка и пра- во 20 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пле- тач- но- то про- из- вод- ство 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 19 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 21 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 9 Чужд език по про- фе- си- ята Ан- глий- ски език 4
5 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 5 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 10 Ан- глий- ски език 13 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 18 Ри- су- ва- не 11 Френ- ски език І ЧЕ 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 22 Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 23 Ком- по- зи- ция на тек- стил- на- та ри- сун- ка 5
6 5 Ма- те- ма- ти- ка 18 Изо- бра- зи- тел- но из- кус- тво 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 7 Рус- ки език 2 ЧЕ 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 22 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 19 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство 11 Френ- ски език 23 Ком- по- зи- ция на тек- стил- на- та ри- сун- ка 6
7 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 8 Час на класа 5 Ма- те- ма- ти- ка 16 Модул ФВС 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 11 Час на класа 7
8 8

Вторник

час 8 а 8 б 8 в 8 г 9 а 9 б 9 в 10 а 10 б 10 в 11 а 12 а час
каб 21 каб 25 каб 24 каб 23 каб 31 каб 36 каб 34 каб 15 каб 14 каб 11 каб 33 каб 35
І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр І гр. ІІ гр
1 9 Час на класа 10 Ан- глий- ски език 17 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не РПП 12 Час на класа 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 18 Час на класа 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 19 Здра- во- слов- ни и бе- зо- пас- ни усло- вия на труд 11 Френ- ски език 21 Учеб- на прак- тика по Из- ра- бот- ва- не на бу- ти- ко- ви обле- кла 20 Учеб- на прак- тика по Ком- пю- тър- но про- ек- ти- ра- не и де- се- ни- ра- не на пле- ти- ва- та 1
2 9 Ан- глий- ски език 10 Ан- глий- ски език 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не РПП 6 Ин- фор- ма- ти- ка 18 Учеб- на прак- тика по Ри- су- ва- не 12 Пси- хо- ло- гия и ло- ги- ка 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 3 Ма- те- ма- ти- ка 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 19 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 2
3 9 Ан- глий- ски език 10 Ан- глий- ски език 4 Ма- те- ма- ти- ка 17 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 19 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в тъ- кач- но- то про- из- вод- ство 12 Пси- хо- ло- гия и ло- ги- ка 11 Френ- ски език 2 ЧЕ 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 3 Ма- те- ма- ти- ка 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 3
4 9 Ан- глий- ски език 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 10 Ан- глий- ски език 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 22 Учеб- на прак- тика по Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 3 Ма- те- ма- ти- ка 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 5 Ма- те- ма- ти- ка 21 Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 20 Учеб- на прак- тика по Из- пит- ва- не на тек- стил- ни- те ма- те- ри- али 4
5 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 17 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не РПП 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 6 Ин- фор- ма- ти- ка 5 Ин- фор- ма- ти- ка 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 18 Учеб- на прак- тика по Скул- пту- ра 21 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 22 Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 19 Стро- еж на тъ- ка- ни- те 9 Чужд език по про- фе- си- ята Ан- глий- ски език 5
6 17 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 4 Ма- те- ма- ти- ка 15 Тех- ни- чес- ко чер- та- не РПП 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 6 Ин- фор- ма- ти- ка 5 Ин- фор- ма- ти- ка 7 Рус- ки език 2 ЧЕ 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 10 Ан- глий- ски език 2 ЧЕ 22 Кон- стру- ира- не на обле- кло- то ЗИП 23 Ком- по- зи- ция на тек- стил- на- та ри- сун- ка 9 Чужд език по про- фе- си- ята Ан- глий- ски език 20 Про- из- вод- стве- на прак- ти- ка 6
7 13 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 22 Пред- при- ема- чес- тво 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 17 Модул ФВС 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 23 Ико- но- ми- ка 9 Ан- глий- ски език 2 ЧЕ 2 Ети- ка и пра- во 16 Модул ФВС 21 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то ЗИП 7
8 17 Модул ФВС 16 Модул ФВС 8

Сряда

час 8 а 8 б 8 в 8 г 9 а 9 б 9 в 10 а 10 б 10 в 11 а 12 а час
каб 21 каб 25 каб 24 каб 23 каб 31 каб 36 каб 34 каб 15 каб 14 каб 11 каб 33 каб 35
І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр І гр. ІІ гр
1 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 23 Пред- при- ема- чес- тво 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 18 Ком- по- зи- ция 19 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в тъ- кач- но- то про- из- вод- ство 15 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в ба- грил- но- то про- из- вод- ство 22 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 10 Ан- глий- ски език 2 ЧЕ 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 5 Ма- те- ма- ти- ка 1
2 5 Ма- те- ма- ти- ка 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 10 Ан- глий- ски език 18 Ри- су- ва- не 1 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 23 Ма- те- ри- ало- зна- ние 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 19 Час на класа 22 Учеб- на прак- тика по Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 15 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в апре- тур- но- то, баг- рил- но- то и пе- чат- но про- из- вод- ство 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра ЗИП 2
3 9 Ан- глий- ски език 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 2 Фи- ло- со- фия 23 Ос- нов- ни кон- струк- ции на обле- кла от тек- стил РПП 1 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 5 Ма- те- ма- ти- ка 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 19 Учеб- на прак- тика по Де- се- ни- ра- не 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 3
4 9 Ан- глий- ски език 10 Ан- глий- ски език 14 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 16 Час на класа 15 Химия на багрилата 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 2 Ети- ка и пра- во 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 18 Учеб- на прак- тика по Ком- пю- тър- на гра- фи- ка 20 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пле- тач- но- то про- из- вод- ство 4
5 9 Ан- глий- ски език 10 Ан- глий- ски език 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 14 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 23 Ико- но- ми- ка 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 22 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 19 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в тъ- кач- но- то про- из- вод- ство 20 Стро- еж на пле- ти- ва- та 5
6 14 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 10 Ан- глий- ски език 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 23 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то РПП 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 18 Ри- су- ва- не и жи- во- пис 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 4 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 21 Про- из- вод- стве- на прак- ти- ка 9 Чужд език по про- фе- си- ята Ан- глий- ски език 6
7 14 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 18 Ри- су- ва- не и жи- во- пис 11 Френснки език 1 ЧЕ 16 Модул ФВС 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 7
8 16 Модул ФВС 8

Четвъртък

час 8 а 8 б 8 в 8 г 9 а 9 б 9 в 10 а 10 б 10 в 11 а 12 а час
каб 21 каб 25 каб 24 каб 23 каб 31 каб 36 каб 34 каб 15 каб 14 каб 11 каб 33 каб 35
І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр І гр. ІІ гр
1 13 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 17 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 4 Ма- те- ма- ти- ка 23 Ма- те- ри- ало- зна- ние 5 Ма- те- ма- ти- ка 7 Рус- ки език 2 ЧЕ 15 Химия на багрилата 9 Ан- глий- ски език 1 ЧЕ 20 Час на класа 19 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство 21 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 18 Учеб- на прак- тика по Ком- пю- тър- но про- ек- ти- ра- не и де- се- ни- ра- не на тъ- ка- ни 12 Свят и лич- ност 1
2 5 Ма- те- ма- ти- ка 4 Ма- те- ма- ти- ка 13 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 23 Ос- нов- ни кон- струк- ции на обле- кло от тек- стил РПП 7 Рус- ки език 2 ЧЕ 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 9 Ан- глий- ски език 1 ЧЕ 3 Ма- те- ма- ти- ка 19 Ма- ши- но- зна- ние 22 Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 21 Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кла и ак- се- со- ари 20 Стро- еж на пле- ти- ва- та ЗИП 2
3 9 Ан- глий- ски език 4 Час на класа 19 Ма- те- ри- ало- зна- ние РПП 13 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 5 Ма- те- ма- ти- ка 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 20 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пле- тач- но- то про- из- вод- ство 3 Ма- те- ма- ти- ка 21 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то ЗИП 18 Учеб- на прак- тика по Ком- пю- тър- но про- ек- ти- ра- не и де- се- ни- ра- не на тъ- ка- ни ЗИП 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 3
4 9 Ан- глий- ски език 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 17 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 2 Фи- ло- со- фия 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 23 Ма- те- ри- ало- зна- ние 3 Ма- те- ма- ти- ка 20 Учеб- на прак- тика Де- се- ни- ра- не 19 Здра- во- слов- ни и бе- зо- пас- ни усло- вия на труд 18 Ис- то- рия на из- кус- тво- то 15 Ав- то- ма- ти- за- ция на про- из- вод- ство- то 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 4
5 9 Ан- глий- ски език 10 Ан- глий- ски език 22 Ма- те- ри- ало- зна- ние 17 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 5 Ма- те- ма- ти- ка 23 Ико- но- ми- ка 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 20 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пле- тач- но- то про- из- вод- ство 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 21 Здра- во- слов- ни и бе- зо- пас- ни усло- вия на труд 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 5
6 17 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 10 Ан- глий- ски език 18 Изо- бра- зи- тел- но из- кус- тво 5 Ма- те- ма- ти- ка 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 22 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 11 Френ- ски език 2 Фи- ло- соф- ски ци- къл ЗИП 6
7 17 Модул ФВС 10 Ан- глий- ски език 21 Ма- ши- но- зна- ние РПП 23 Час на класа 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 16 Модул ФВС 11 Френ- ски език 2 ЧЕ 5 Ма- те- ма- ти- ка 6 Час на класа 7
8 17 Модул ФВС 16 Модул ФВС 8

Петък

час 8 а 8 б 8 в 8 г 9 а 9 б 9 в 10 а 10 б 10 в 11 а 12 а час
каб 21 каб 25 каб 24 каб 23 каб 31 каб 36 каб 34 каб 15 каб 14 каб 11 каб 33 каб 35
І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр. І гр. ІІ гр І гр. ІІ гр
1 18 Изо- бра- зи- тел- но из- кус- тво 4 Ма- те- ма- ти- ка 10 Ан- глий- ски език 5 Ма- те- ма- ти- ка 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 19 Ма- те- ри- ало- зна- ние 21 Здра- во- слов- ни и бе- зо- пас- ни усло- вия на труд 9 Чужд език по про- фе- си- ята Ан- глий- ски език 20 Учеб- на прак- тика по де- се- ни- ра- не 1
2 9 Ан- глий- ски език 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 10 Ан- глий- ски език 23 Де- ко- ра- тив- но ри- су- ва- не РПП 18 Учеб- на прак- тика по Ри- су- ва- не 5 Ин- фор- ма- ти- ка 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 4 Фи- зи- ка и ас- тро- но- мия 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 19 Из- пит- ва- не на тек- стил- ни- те ма- те- ри- али 7 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра ЗИП 21 Кон- стру- ира- не на обле- кло- то 2
3 9 Ан- глий- ски език 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 4 Ма- те- ма- ти- ка 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 5 Ин- фор- ма- ти- ка 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 7 Рус- ки език 2 ЧЕ 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 23 Ико- но- ми- ка 13 Гео- гра- фия и ико- но- мика 2 Фи- ло- со- фия 21 Кон- стру- ира- не на обле- кло- то 3
4 9 Ан- глий- ски език 2 Фи- ло- со- фия 19 Ма- те- ри- ало- зна- ние РПП 10 Ан- глий- ски език 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 11 Цве- то- зна- ние 6 Ин- фор- ма- ти- ка 5 Ин- фор- ма- ти- ка 21 Учеб- на прак- тика по Ху- до- жес- тве- но офор- мле- ние на обле- кло и ак- се- со- ари 18 Учеб- на прак- тика по Скул- пту- ра 15 Хи- мия и опаз- ва- не на окол- на- та сре- да 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 23 Пред- при- ема- чес- тво 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 4
5 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 13 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 10 Ан- глий- ски език 7 Рус- ки език 2 ЧЕ 11 Цве- то- зна- ние 6 Ин- фор- ма- ти- ка 5 Ин- фор- ма- ти- ка 22 Учеб- на прак- тика по Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 9 Ан- глий- ски език 2 ЧЕ 23 Ико- но- ми- ка 21 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то 15 Ав- то- ма- ти- за- ция на про- из- вод- ство- то 12 Свят и лич- ност 5
6 8 Бъл- гар- ски език и ли- те- ра- ту- ра 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 21 Ма- ши- но- зна- ние РПП 23 Тех- но- ло- гия на обле- кло- то РПП 18 Ком- по- зи- ция 16 Модул ФВС 15 Тех- но- ло- гия и ма- ши- ни в апре- тур- но- то про- из- вод- ство 6 Ин- фор- ма- ци- он- ни тех- но- ло- гии 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 19 Mа- ши- но- зна- ние 12 Ис- то- рия и ци- ви- ли- за- ция 5 Ма- те- ма- ти- ка 6
7 14 Би- оло- гия и здрав- но обра- зо- ва- ние 22 Про- це- си и ма- ши- ни в пре- дач- но- то про- из- вод- ство РПП 23 Пред- при- ема- чес- тво 12 Пси- хо- ло- гия и ло- ги- ка 13 Час на класа 11 Френ- ски език 1 ЧЕ 16 Фи- зи- че- ско въз- пи- та- ние и спорт 7
8 8