Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

Специалност: Моден дизайн

ПРОФЕСИЯ: ДИЗАЙНЕР

Специалността “МОДЕН ДИЗАЙН”, една от най-новите специалности /2009 г./, освен специализираната дизайнерска подготовка, основана на българските традиции и последните световни модни тенденции, обучението е насочено и към външи изяви - участия в регионални и национални състезания, включване на наблюдение в производствения процес на фирми производители на облекло, срещи с работодатели.

В специалността се подготвят специалисти в областта на дизайна на облеклото – проектиране на мъжко, дамско и детско облекло, както и за производствения процес на облекло. Модните дизайнери се реализира професионално като създава модни колекции. Те изработва проекта и участва в реализирането му като готов продукт. Учениците се запознават и с професионални дисциплини – рисуване, цветознание, история на изкуството, история на облеклото и др. Така те получават интердисциплинарна подготовка, която съответства на спецификата както на пластичните изкуства, така и на модата като социокултурен феномен.

Специалност: Компютърно проектиране и десениране на текстилни площни изделия

ПРОФЕСИЯ: ДЕСЕНАТОР НА ТЕКСТИЛ

Специалността “КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ”, една от най-новите специалности /2008 г./, освен специализираната компютърна подготовка, обучението е насочено и към усвояване на умения за работа със съвременен професионален софтуер.

В специалността се подготвят специалисти в областта на художественото уформление и проектиране на десени предназначени за текстилната индустрия. Компютърните проектанти се реализират професионално като създават колекции от десени по зададени производствени параметри. Тe изработва проекта и участва в реализирането му като готов продукт. Учениците се запознават и с професионални дисциплини – рисуване, цветознание, история на изкуството, композиция и основни текстилни науки. Така тe получават интердисциплинарна подготовка, която съответства на спецификата както на декоративните изкуства, така и на модерните тенденции в проектирането на текстилните изделия.

Специалност: Тъкачно производство

ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОР В ТЕКСТИЛНО ПРОИЗВОДСТВО

4 години /вечерна форма на обучение/

Специалност: Плетачно производство

ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОР В ТЕКСТИЛНО ПРОИЗВОДСТВО

4 години /задочна форма на обучение/

Специалност: Плетач на настолна плетачна машина

ПРОФЕСИЯ: ПЛЕТАЧ

1 години /дневна форма на обучение/

Специалност: Фризьорство

ПРОФЕСИЯ: ФРИЗЬОР

4 години /вечерна форма на обучение/

Специалностите са насочени към придобиване на професионални знания и умения, за професии с утвърдени позиции в текстилните производства. Учебните програми са съобразени със изискванията на пазара на труда и предоставят достатъчно теоретически и практически знания необходими за реализация на завършелите успешно тези специалности.