Специалности

Специалност: Моден дизайн

Професия: Дизайнер

Специалността „Моден дизайн“ се наложи като една много атрактивна и желана специалност в гимназията.

Наред със специализираната иновативна подготовка, обучението е насочено и към развиване на естетически усет у младите дизайнери. За целта се изучават предмети като: Изобразително изкуство, Дизайн на облеклото, Художествено оформление на облекла и аксесоари, Компютърна графика, Бутикови облекла, Цветознание, История на изкуството, История на облеклото.

Училището ежегодно участва в регионални и национални модни състезания, наблюдения на производствения процес във фирми за облекла и дизайнерски модни студиа.

В специалността се подготвят специалисти в дизайна на облеклото- от художествената скица, през проектирането и разработването на модела, до художественото оформление на облеклото и прилежащите му аксесоари. Така се създават цели модни колекции и учениците ги реализират в готов продукт.

Курсът на обучение е пет години, след VІІ клас.

Форма на обучение – дневна, с изучаване на чужди езици.

Успешно завършилите 12-ти клас, след полагане на държавен зрелостен изпит по български език и литература и изпити за професионална квалификация, получават диплома за завършено средно образование и III-тa степен на професионална квалификация по професия „Дизайнер“.

Училището отпуска стипендии на ученици, показали добри резултати в процеса на обучение.

Учениците завършили тази специалност получават професионална подготовка, която съответства на спецификата, както на пластичните изкуства, така и на модата като социокултурен феномен.

Тази професия дава възможност и за развиване на собствен бизнес.

Специалност: Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия

Професия: Десенатор на текстил

В учебната програма на специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ е включено учебно съдържание, с овладяването на което се цели, учениците да усвоят система от научни знания за начините на проектиране и десениране на нишки и тъкани с различно предназначение. Обучението по тази програма дава възможност учениците да изградят умения за избор на рационален метод при съставяне на постановки на тъкани, за избор на оптимален вариант параметри за зареждане на проектираната тъкан и за избор на подходящ технологичен процес на облагородителните операции.

Учениците формират практически умения за съставяне на постановки на тъкани по метода „анализ на мостра”.

Обучението по специалността се извършва във взаимовръзка с учебните предмети: Материалознание, Цветознание, Рисуване и живопис, Строеж и анализ на тъкани, Технология и машини в апретурното, багрилното и печатното производство и др. от отрасловата и специфичната подготовка по професията.

Обучението завършва с изпълнение на практически задачи, включващи изчисляване, проектиране и десениране на текстилно изделие по зададени параметри и с различно предназначение, използвайки системите за компютърно проектиране и десениране на тъкани „Design Plus” и „DesignPlus Jacquard”.

Добре дошли при нас! Очакваме Ви!

Специалност: Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия

Професия: Десенатор на текстил

Специалността “Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия” е една от най-търсените в нашето съвремие. Освен специализираната компютърна подготовка, обучението е насочено и към усвояване на умения за работа със съвременен професионален софтуер.

Учениците придобиват знания и умения:

В специалността се подготвят бъдещи специалисти в областта на компютърното проектиране и художественото оформление на плетива, предназначени за текстилната индустрия. Учениците имат възможност да работят с най-новия програмен софтуер за окроени плетени площни изделия - М1 Plus.

В обучителният процес се изучават професионалните дисциплини – десениране, стилознание, композиция на текстилната рисунка и др. Учебните предмети се преподават от квалифицирани специалисти в областта на текстилните технологии. Съвместно с това се провеждат учебни практики във фирма ,, Е. Миролио“ ЕАД, една от водещите фирми за текстилни изделия в световен мащаб. Голям интерес представлява работата със софтуера за модели на Stoll M1plus®, който гарантира ползите от производството чрез генериране на модели за силно оптимизирани процеси на плетене. Работата със софтуера за модели на Stoll M1plus® прави програмирането на трикотажни продукти лесно. Процесът на плетене може да се осъществи само с няколко кликвания. С три лесни стъпки Програмиране – Запаметяване – Зареждане вие може да изработите всяка една трикотажна дреха. С програмния софтуер може да създадете в готов продукт всяка една снимка, импортирана от Интернет. Може дори да изобразите вашите любими хора, любимата кола или вашите приятели, а после те ще оживеят в любимото ви плетиво. Може да нарисувате всяка своя мечта и с М1 Plus, тя ще стане реалност.

Курсът на обучение е пет години, след VІІ клас.

Форма на обучение – дневна, с изучаване на чужди езици.

След успешно завършен 10-и клас, учениците имат възможност да се явят на изпит за придобиване на I-ва квалификационна степен - ,, Работник текстилно производство“.

Успешно завършилите 12-ти клас, след полагане на държавен зрелостен изпит по български език и литература и изпити за професионална квалификация, получават диплома за завършено средно образование и III-тa степен на професионална квалификация по професия ,,Десенатор на текстил“. Те имат възможност да проектират колекции за най-великите модни дизайнери в наши дни. Готовите продукти се представят на световните модни подиуми.

Заповядайте при нас! Изберете бъдещето!

Специалност: Предачно производство

Професия: Текстилен техник

Дуална система на обучение

Тази специалност подготвя ученици за работа в текстилната промишленост. Курсът на обучение е пет години, като първите три години учениците изучават учебните предмети в ПГТО „Д. Желязков“, под ръководството на висококвалифицирани учители по професионалните предмети. Съвместно с това се провеждат учебни практики във фирма „Е. Миролио“ЕАД – Сливен. През периода, учениците получават стипендии за времето на учебните занятия.

Изучават се следните специални предмети:

Провеждат се учебни практики в тъкачен цех на фирма „Е.Миролио“ЕАД гр. Сливен:

Заложени са часове по разширена професионална подготовка и допълнителна подготовка.

Последните две години от обучението си – 11 и 12 клас, учениците се обучават в реална работна среда – предачен цех на фирма „Миролио“ ЕАД, където получават почасово заплащане ,съобразено с минималната работна заплата за страната.

В 11 клас се провеждат практически занятия два дни от седмицата, а в 12 клас – три дни от седмицата, по седем часа, под ръководството но наставници от предачния цех.

През годините на обучение, учениците придобиват знания и умения за работа и ремонт на предачни машини.

След завършване на 12 клас се провеждат Държавни зрелостни изпити по български език и литература и по Държавни изпити по професионална подготовка – теория и практика на професията.

Завършилите успешно ученици придобиват диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация по професия „Текстилен техник“, специалност „Предачно производство“.

Завършилите този специалност придобиват знания и умения по обслужването, ремонта и поддръжката на най- съвременната предачна техника в Европа и света.

Завършилите дуална система на обучение имат предимство при започване на работа в текстилните фирми.

Специалност: Тъкачно производство

Професия: Текстилен техник

Дуална система на обучение

Тази специалност подготвя ученици за работа в текстилната промишленост.

Курсът на обучение е пет години, като първите три години учениците изучават учебните предмети в ПГТО „Д. Желязков“, под ръководството на висококвалифицирани учители по професионалните предмети. Съвместно с това се провеждат учебни практики във фирма „Е. Миролио“ЕАД – Сливен. През този период учениците получават стипендии за времето, в което са посещавали учебните занятия.

Изучават се следните специални предмети:

Провеждат се учебни практики в тъкачен цех на фирма „Е.Миролио“ЕАД гр. Сливен:

Заложени са часове по разширена професионална подготовка и допълнителна подготовка.

Последните две години от обучението си – 11 и 12 клас, учениците се обучават в реална работна среда – тъкачен цех на фирма „Миролио“ ЕАД, където получават почасово заплащане ,съобразено с минималната работна заплата за страната.

В 11 клас се провеждат практически занятия два дни от седмицата, а в 12 клас – три дни от седмицата по седем часа, под ръководството на наставници от тъкачния цех.

През годините на обучение, учениците придобиват знания и умения за работа и ремонт на тъкачни машини.

След завършване на 12 клас се провеждат Държавни зрелостни изпити по български език и литература и Държавни изпити по професионална подготовка – теория и практика на професията.

Завършилите успешно ученици придобиват диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация по професия „Текстилен техник“, специалност „Тъкачно производство“.

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения по обслужването, ремонта и поддръжката на най- съвременната тъкачна техника в Европа и света.

Завършилите дуална система на обучение имат предимство при започване на работа в текстилните фирми.

Специалност: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

Професия: Моделиер–конструктор

Специалността „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ е специалност, основана на българските традиции и последните модни тенденции.

Наред със специализираната подготовка, обучението е насочено към умението на учениците да експериментират, конструират и моделират облекла, като проявяват творчество и иновативност. За целта се изучават предмети като: Изобразително изкуство, Техническо и конструктивно чертане, Проектиране на облеклото, Технология на облеклото, Проектиране на поточни линии за масово производство и други. Изучаваните професионални предмети и практики полагат основата на бъдещите моделиери и способстват за по- нататъшното им професионално израстване.

Тази специалност подготвя специалисти за производството на облекла- от проектирането и създаването на модела, до изработването му в производствени условия за масовия потребител.

Курсът на обучение е пет години, след VІІ клас.

Форма на обучение – дневна, с изучаване на чужди езици.

След успешно завършен 10 клас, учениците имат възможност да се явят на изпит за придобиване на I-ва степен на професионална квалификация по професия „Работник в производството на облекло“, специалност „Производство на облекло“ или професия „Шивач“, специалност „Шивачество“.

Успешно завършилите 12-ти клас, след полагане на държавен зрелостен изпит по български език и литература и изпити за професионална квалификация, получават диплома за завършено средно образование и III-тa степен на професионална квалификация по професия „Моделиер- конструктор“.

Училището отпуска стипендии на ученици, показали добри резултати в процеса на обучение.

Учениците завършили тази специалност получават възможност за професионална реализация като: проектант на облекла, моделиер- конструктор, технолог.

Тази професия дава възможност и за развиване на собствен бизнес.

Специалностите са насочени към придобиване на професионални знания и умения, за професии с утвърдени позиции в текстилните производства. Учебните програми са съобразени със изискванията на пазара на труда и предоставят достатъчно теоретически и практически знания необходими за реализация на завършилите успешно тези специалности.

Специалност: Плетачно производство

Професия: Текстилен техник

Дуална система на обучение

Тази специалност подготвя ученици за работа в текстилната промишленост. Курсът на обучение е пет години, като първите три години учениците изучават учебните предмети в ПГТО „Д. Желязков“, под ръководството на висококвалифицирани учители по професионалните предмети. Съвместно с това се провеждат учебни практики във фирма „Е. Миролио“ ЕАД – Сливен. През периода, учениците получават стипендии за времето на учебните занятия.

Изучават се следните специални предмети:

Провеждат се учебни практики в плетачен цех на фирма „Е. Миролио“ ЕАД гр. Сливен:

Заложени са часове по разширена професионална подготовка и допълнителна подготовка.

Последните две години от обучението си – 11 и 12 клас, учениците се обучават в реална работна среда – плетачен цех на фирма „Е. Миролио“ ЕАД, където получават почасово заплащане, съобразено с минималната работна заплата за страната.

В 11 клас се провеждат практически занятия два дни от седмицата, а в 12 клас – три дни от седмицата, по седем часа, под ръководството но наставници от плетачния цех.

През годините на обучение, учениците придобиват знания и умения за работа и ремонт на плетачни машини.

След завършване на 12 клас се провеждат Държавни зрелостни изпити по български език и литература и по Държавни изпити по професионална подготовка – теория и практика на професията.

Завършилите успешно ученици придобиват диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация по професия „Текстилен техник“, специалност „Плетачно производство“.

Завършилите този специалност придобиват знания и умения по обслужването, ремонта и поддръжката на най- съвременната плетачна техника в Европа и света.

Завършилите дуална система на обучение имат предимство при започване на работа в текстилните фирми.

Специалност: Апретурно, багрилно и печатно производство

Професия: Текстилен техник

Дуална система на обучение

Тази специалност подготвя ученици за работа в текстилната промишленост. Курсът на обучение е пет годишен, като първите три години изучават учебни предмети в ПГТО „Добри Желязков“ под ръководството на квалифицирани учители по професионални предмети. Съвместно с това се провеждат учебни практики във фирма „Е. Миролио“ ЕАД – Сливен. През периода учениците поучават стипендии за времето на учебните занятия.

Изучават специални предмети: Материалознание, Процеси и машини в апретурното, багрилното и печатно производство, Изпитване на текстилни материали и други. Провеждат учебни практики във фирма „Е. Миролио“ ЕАД – Сливен. Заложени са часове по разширена професионална подготовка и допълнителна подготовка. Последните две години учениците се обучават в реална работна среда в апретурен, багрилен или печатан цех във фирма „Миролио“ ЕАД, където получават почасово заплащане съобразно с минималната работна заплата за страната.

През годините на обучение, учениците придобиват знания и умения за работа с апретурни, багрилни и печатни апарати и машини, за нови багрила и специални методи за печатане.

След завършен 12 клас се провеждат Държавни зрелостни изпити по Български език и литература и Държавни изпити по професионална подготовка – теория и практика на професията.

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за обслужване на апретурни, багрилни и печатни машини и апарати. Могат да работят във фирми и цехове за облагородяване на тъкани, багрене и печатане на тъкани, плетива, подови покрития и декоративен текстил.

Завършилите дуална система на обучение имат предимство при започване на работа в текстилни фирми.

11.361 ms. | 2.00 MB