Еднократна помощ от 300 лв. за ученици записани за първи път в 8 клас за учебната 2021/2022 година

Пет, 20.08.2021

Уважаеми Родители,

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в осми клас в ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен имат право на еднократна помощ от 300 лева за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

Заявлението се подава след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 година.

12.780 ms. | 4.00 MB