Клуб „Млади възрожденци”

Вто, 29.09.2015

Днес 29.09.2015г в гимназията се проведе Учредително събрание за създаване на Клуб „Млади възрожденци”.

На събранието присъстваха: инж.Даниела Караманова-директор на ПГТО „Д.Желязков”, Петя Пръчонска- Георгиева-учител по история и цивилизация и учениците; Найден Асенов Демирев, Георги Златков Златев, Петър Демирев Динков, Ангел Андонов Ангелов, Анна Живкова Илиева, Пепа Борисова Борисова, Пенка Янкова Марийкова, Мария Тодорова Момчилова, Пламена Николаева Минчева, Милена Йоскова Йорданова, Калинка Симеонова Шибилова, Бояна Великова Иванова, Мария Борисова Демирева

За секретар-протоколчик бе избрана Анна Живкова Илиева

Дневен ред на събранието:

1) Запознаване с Устава на Общобългарския комитет „Васил Левски”

2) Избор на Ръководство-Управителен съвет

Председател: Петя Пръчонска- Георгиева

Зам.председател: Георги Златков Златев

Секретар: Найден Асенов Демирев

3)План за работа

Снимки

11.851 ms. | 4.00 MB