Покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка за извършване на обучения за изпълнение на Поддейност 1.1.

Вто, 07.06.2022

Покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка за извършване на обучения за изпълнение на Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Файлове

Покана

Microsoft Word Document [960 KB]

17.494 ms. | 4.00 MB