Покана

Пон, 26.07.2021

Ръководството на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“, гр. Сливен в качеството си на участник в техническото и финансово изпълнение на дейностите по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ отправя покана към всички работодатели и преподаватели във висши училища, работещи или свързани с отраслите на текстилната промишленост за включване в авторския екип за разработване на Национална изпитна програма за придобиване на квалификация по професия „Текстилен техник“, специалност „Предачно производство“.

10.999 ms. | 2.00 MB