Първо пробно стажуване по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Сря, 26.05.2021

На 21 май 2021 г. учениците от VІІІ клас, специалност „Предачно производство“, дуална система на обучение посетиха фирма „Е. Миролио“ ЕАД и проведоха своето първо пробно стажуване по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

След провеждането на инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд учениците започнаха първата си познавателна обиколка в цеховете на фирмата .

Началникът на цех „Камгарна предачница“ ги запозна с основните дейности на фирмата, с организацията на производствения процес и работните места в цеха.

Посещението във фирмата се осъществи под ръководството на учителите по професионална подготовка – инж. Лъчезар Василев и инж. Ташка Колева.

За проведеното „пробно стажуване“ на всеки ученик ще получи сертификат от директора на ПГТО „Добри Желязков“.

Снимки

11.040 ms. | 4.00 MB