Ролята на химията при облагородяване на камгарни и щрайхгарни тъкани

Сря, 08.06.2022

В ПГТО „Добри Желязков“ гр. Сливен се проведе бинарен урок - Въведение в текстилното производство и ХООС. Урокът се проведе с ученици от VIIIг, Xв клас на ПГТО „Добри Желязков“ гр. Сливен и ученици от VIII на ОбУ "Черноризец Храбър", с. Крушаре, обл. Бургас. Чрез обучение от различни възрастови групи отново доказваме, че за знанията и уменията няма значение възрастта, а има приемственост.

Целта на урока е да се мотивират учениците към теоретични знания, които намират практическо приложение в производствените процеси.

Урокът е практически, учениците са разделени на производствени сектори. Ученикът “ Ръководител на сектора“ изтегля наименованието на производствения процес, по който ще работят. Всеки сектор демонстрира при лабораторни условия изпълнението на своята технологичната операция. Групата от сектора на табло посочва и снимка на машината, с която се работи във фирма Е. Миролио ЕАД гр. Сливен. С голямо старание учениците обагриха кърпички с надпис PGTO.

Багренето на текстилните тъкани се свърза с багрите на природата и бита на хората. Те обагриха и торта в цветовете на дъгата с надпис ПГТО.

Часът завърши с интересен опит – пуснаха духът на знанието из цялото училище.

Учителите, които реализираха този урок са Петър Петров и Юлияна Калошева. Изказваме благодарност на колегите, които помогнаха в организацията му – инж. Антоанета Стефанова, инж. Ташка Колева, инж. Таньо Христов и кинооператорите Веселина Кръстева, Валентин Петров, Кремена Ганева.

Снимки

11.028 ms. | 4.00 MB