Свободни работни места на длъжност учител

Сря, 27.08.2014

На основание чл. 147, ал.1, т.7 от ППЗНП Ви уведомявам, че в ПГТО „Добри Желязков” гр. Сливен има свободни работни места на длъжност учител – гимназиален етап по:

  1. Математика – 1 щатна бройка
  2. Информатика и информационни технологии – 1,5 щатна бройка
  3. Физическо възпитание и спорт – 1 щатна бройка
  4. История и цивилизация – 1 щатна бройка
  5. Изобразително изкуство, естетика и графика – 1 щатна бройка
  6. Биология и здравно образование – 0,5 щатна бройка
  7. Физика и астрономия – 0,5 щатна бройка
  8. Химични текстилни технологии – 1 щатна бройка
  9. Техника и технология на текстила и облеклото – 1 щатна бройка

Свободни часове по:

География и икономика – общо 324 часа

Изисквания за заемане на длъжносттите:

Диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”.

Специалност и квалификация – учители по съответните предмети.

Необходими документи:

Заявление за назначаване до директора на ПГТО „Д. Желязков”.

Копия от документи, удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.

СV.

Мотивационно писмо

Медицинско свидетелство.

Свидетелство за съдимост.

Трудова книжка.

Срок за подаване на документите: от 27.08. до 29.08.2013 година.

Файлове

180.840 ms. | 4.00 MB