Среща по Дейност 7, проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“

Вто, 31.05.2022

На 23 май в ПГТО „Добри Желязков“ гр. Сливен се проведе среща по Дейност 7 „Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и други заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците“ по проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“.

На срещата присъстваха ученици, родители на ученици от гимназията, учители и училищен медиатор. Гост на тази среща бе Стела Костова – председател на Ромска Академия за Култура и Образование.

Темата на дискусията беше „Защо трябва да учат ромските деца и каква и ползата от получаване на по-висока образователна степен“. Изложението на гост – лектора Стела Костова завладя присъстващите. Дискусията породи интерес и предложение на родителите да се провеждат регулярно подобни срещи и с други ромски авторитети и лидери.

Снимки

17.922 ms. | 4.00 MB