Събрание на родителите за излъчване на представители...

Пет, 09.12.2016

ДНЕВЕН РЕД НА:

І. Събрание на родителите за излъчване на представители на родителите за членове на Обществения съвет; избор на председател.

  1. Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата – функции и организация на работа на Обществения съвет.
  2. Излъчване на представители на родителите за членове на Обществения съвет към ПГТО „Добри Желязков“.

ІІ. Заседание на обществения съвет.

  1. Избор на състав и мандат.

Избор на председател.

Представители на ученическото самоуправление с право на съвещателен глас.

Представител на Училищното настоятелство.

12.208 ms. | 4.00 MB