Твоят час

Пет, 15.09.2017

Уважаеми ученици и родители,

И през учебната 2017/2018 година в нашата гимназия продължава проект „ТВОЯТ ЧАС“по  Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1″ 

Ръководител: инж. Даниела Караманова 

Координатор и технически сътрудник: Петя Йорданова

Продължителност: 2016-2020 

Цел: Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. 

Специфични цели на проекта са: 

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка; 
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене; 
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области; 
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища; 
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация; 
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците; 
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците. 
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда. 

Сайт: http://tvoiatchas.mon.bg/ 

* *

За участие в проекта е необходимо до 25.09.2017 г. да се попълнят публикуваните по-долу анкетни карти и да

 се предадат на класния ръководител на паралелката.

Полезни документи: 

 1.   Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”, Приложение № 4. 
 2.  Индивидуална образователна карта, Приложение № 5 
 3. Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение №2

Индивидуалната образователна карта има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище. 

Файлове

Приложение 2

Portable Document Format [ bytes]

Приложение 4

Microsoft Word Document [ bytes]

Приложение 5

Portable Document Format [ bytes]

10.595 ms. | 2.00 MB