Учебно помагало по изпитване на текстилни материали

Вто, 29.03.2022

В изпълнение на поддейност 1.3. на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ авторски екип към Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“, гр. Сливен разработи „Учебно помагало по изпитване на текстилни материали“.

Помагалото съдържа 18 работни листа и покрива 50% от обема и съдържанието на Учебната програма по „Изпитване на текстилни материали – учебна практика“, утвърдена със Заповед РД09-2846/08.10.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Основната му цел е да подпомогне процеса на формиране на професионални компетентности у учениците да:

Учебното помагало е утвърдено с Протокол № 2 от 28.10.2021 г. от заседание на членове на екипа за управление на проекта за одобряване на учебни помагала.

Файлове

10.355 ms. | 2.00 MB