Проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 "Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда" - Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ

Връзка към страницата на проекта

Проектът се изпълнява от Център „ Амалипе“ в партньорство с ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ и 17 училища с преобладаващ брой на ученици, чийто майчин език не е българския за период от 34 месеца. Насочен е към 510 педагогически специалисти и 20 образователни медиатори от основни, обединени, средни и професионални гимназии, в различни области на страната. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез ДПОКПС е партньор в изпълнението на  Дейност 4: провеждане на подготвителни курсове за придобиване на V и IV ПКС за работа в мултикултурна среда/ 270 педагози/ и придобиване на всички останали ПКС за педагози, включени в проекта /325 педагози/.

Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков“ е един от партньорите на ЦМЕДТ „Амалипе“ по проекта BG05M2OP001-3.017-0037-C01″Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда„. Основната цел е повишаване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда за прилагане на интеркултурно образование с цел превенция на отпадането, формиране на толерантност сред всички ученици, както и запазване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и уменията на образователните медиатори за работа в мултикултурна среда с акцент върху активизирането на учениците, ангажирането и овластяването на родителите от етническите малцинства и прилагането на интеркултурно образование;

Създаване на подкрепяща обществена среда за процесите на образователна интеграция както и на подходящ социално- психологически климат в училището и обществото.

Дейностите, които се предвиждат за постигане на успешна образователна интеграция на децата и учениците, чиито майчин език не е български, са обвързани с изпълнението на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020), Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и на Плана за действие за нейното изпълнение.

За повишаване на образователните резултати на учениците от изключителна важност е включването на значителен дял от педагогическите специалисти в квалификационни форми за работа в мултикултурна образователна среда. Важна роля за преодоляване на идентифицираните проблеми имат и образователните медиатори, които подпомагат приобщаването на родителите към образователния процес и подкрепят по-ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти.

На база идентифицираните потребности на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда ще се проведе краткосрочно обучение от ЦМЕДТ „Амалипе“, което завършва с присъждане на три квалификационни кредита на тема: „Работа в мултикултурна среда: Практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност, активизиране на родителите и ролята на образователния медиатор в този процес.“

10.025 ms. | 2.00 MB