ПроектBG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с продължителност - 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Техническото и финансовото изпълнение на проекта се реализира чрез училищата, избрани да участват в проектните дейности чрез утвърдена методология.

Основната цел на проекта е насочена към:

 1. намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система;
 2. подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи.

Специфичните цели на проекта са:

 1. да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и за повишаване на мотивацията им за успех;
 2. да се повиши професионалната компетентност на педагогическите специалисти за оценяване на резултати от обучението посредством инструментариум за установяване на пропуските на учениците в процеса на обучението им и за подобряване на постиженията им при овладяване на ключови компетентности;
 3. да се оптимизира взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане на учениците в училище;
 4. да се създаде мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участието им в междуучилищни дейности и инициативи.

Целевите групи по проекта са:

 1. ученици в риск от отпадане от училище;
 2. педагогически специалисти;
 3. родители и други заинтересовани страни (представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).

Основните дейности по проекта са:

 1. изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа;
 2. организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа;
 3. осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети;
 4. допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и на държавни зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка;
 5. дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците;
 6. участие в междуучилищни дейности
16.131 ms. | 2.00 MB