Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През месец април 2021 г. Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ бе включена в техническото и финансово изпълнение на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

В изпълнение на дейност 1. „Закупуване на технически устройства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи“ бяха закупени 39 лаптопа за ученици, 10 лаптопа за педагогически специалисти и универсален шкаф за зареждане.

Закупените технически устройства се използват по време на обучение от разстояние в електронна среда за осигуряване на непрекъснат учебен процес като се предоставят за временно ползване на ученици и педагогически специалисти.

В изпълнение на дейност 2. „Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“ през месец юни 2021 г. 34 ученици от VІІІ, ІХ и Х клас преминаха обучение за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда на тема „Работа с платформата Microsoft Teams“. В продължение на 4 учебни часа те се запознаха с интерфейса и функционалностите на платформата, усвоиха умения за работа с инструментите в екипите, чата и безплатните вградени приложения.

10.862 ms. | 4.00 MB