Ученически практики 2

Връзка към страницата на проекта на сайта на МОН

През месец ноември 2021 г. Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ беше включена в списъка на държавните и общински гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка, които ще участват в техническото и финансово изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.

Проектът е с максимална продължителност 29 месеца.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфични цели:

  1. Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
  2. Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Основните дейности:

  1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.
  2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

Покана към работодателите

Microsoft Word Document [140 KB]

Покана към работодателите

Microsoft Word Document [141 KB]

Реализирана дейност по проект „Ученически практики 2“

На 13.05.2022 г в ПГТО “Добри Желязков“ завърши изпълнението на дейност 2: „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап“ по проект "Ученически практики 2“ .

В изпълнението на дейността беше създадена учебно-тренировъчната фирма „Мода и стил“, която е виртуално фиктивно копие на реална фирма и работи като истинско предприятие. Всички дейности на фирмата: запазване на име, регистриране на фирма, избор на правна форма и др. се реализираха виртуално чрез платформата на „Център за учебно-тренировъчни фирми“ .

Учениците се запознаха с нормативните документи за стартиране на собствен бизнес и попълваха всички прилежащи документи за целите на фирмата. Всеки участник проследи пълния технологичен цикъл на една сделка: подготовка, сключване, документиране и изпълнение. Това ставаше в структурираните отдели на учебно- тренировъчна фирма: Човешки ресурси, Административно- правен отдел, отдел Маркетинг , Финансово - счетоводен отдел и отдел продажби.

Учениците придобиха смелостта и самочувствието да използват знанията и потенциала си, за да печелят от възможностите ,които съществуват и да посрещат днешните и бъдещите предизвикателства.

Веки ученик участвал в създаването и функционирането на УТФ по проекта, получи удостоверение.

9.908 ms. | 2.00 MB